Strona Główna Bezpieczeństwo Międzynarodowe Strategia bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Notice: Undefined variable: add_class in /home/windmaker/domains/militis.pl/public_html/plugins/content/sexybookmarks.php on line 234

Strategia bezpieczeństwa Unii Europejskiej


Celem stworzenia Unii Europejskiej było zapewnienie dobrobytu i pokoju na starym kontynencie. Po latach wojen skłócona Europa potrzebowała wspólnej polityki by się pojednać. Pierwszym krokiem w tym kierunku były plany stworzenia w powojennej Europie w latach 50. XX wieku Europejskiej Wspólnoty Obronnej i Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Jednak okazało się to zbyt wczesnym posunięciem.

 

Owocująca współpraca gospodarcza najbardziej liczących się państw Europy zaczęła mieć swoje konsekwencje w planowaniu wspólnej przyszłości nie tylko w aspekcie gospodarczym, ale i politycznym. Po kilkunastu latach postanowiono więc wprowadzić w życie wcześniejsze propozycje przekształcenia Wspólnoty Europejskiej w Unię Europejską, którą powołano na mocy traktatu z Maastricht z 1992 roku1.

Stworzenie takiego systemu współpracy (przede wszystkim wspólnotowego) było niezbędne dla zapewnienia lepszych warunków bezpieczeństwa oraz ujednolicenia Europy. Wraz z rozwojem techniki zaczęły się rozwijać nowe zagrożenia, którym we współpracy międzynarodowej byłoby lepiej sprostać. Szybkość, z jaką rozwija się technika, wymusza stworzenie coraz to nowszych strategii bezpieczeństwa, ponieważ aby sprostać wszystkim wyzwaniom powinna być ona zmieniana co kilka lat. Ważnym elementem był też okres w którym zaczęto tworzyć ową współpracę. Początek lat 90. zapoczątkował wiele transformacji systemowych na terenie Europy Wschodniej, za czym zachodziła potrzeba do wszczęcia postępowania wspierającego w tworzeniu nowych, lepszych systemów politycznych. Okres ten to także wzmożona aktywność konfliktów na Bałkanach oraz na Bliskim Wschodzie, chodzi tu o wojnę w „Zatoce Perskiej”, wobec której Europa musiała zbudować nową politykę bezpieczeństwa2.

Jednak Unia nie ma mieć wyłącznie charakteru obronnego. Ważnym elementem również jest współdziałanie gospodarcze, które miało zapewnić wszystkim krajom uczestniczącym w procesie pojednania równość pod względem gospodarczym. Pełni również funkcję koordynatora przestrzegania praw na terenie wszystkich państw członkowskich. Nawiązanie współpracy w tym czasie między państwami europejskimi było niezbędne. Rozpad ZSRR3 zapoczątkować miał nowy ład na świecie, a dzięki zintegrowaniu Europa miała odzyskać dawną pozycję na świecie, którą utraciła w wyniku II wojny światowej. Istotną rolę w budowaniu polityki bezpieczeństwa UE odegrały misje Petersberskie, które jako pierwsze postanowienia, ukierunkowały plany działania organów bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń. Misje Petersberskie obejmowały również swoimi zadaniami plany misji humanitarnych oraz ratowniczych4.

Moim zadaniem w niniejszej pracy będzie ukazanie rozwoju strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej od samego początku jej istnienia. Opiszę także główne zagrożenia występujące we współczesnym świecie, oraz to jak Unia stara się je zwalczać. Postaram się pokrótce opisać również współpracę z głównymi partnerami strategicznymi, która to współpraca ma duży wpływ na rozwój nie tylko obronności pod względem militarnym, ale i gospodarczym.

 

1. Strategia – pojęcia

 

Strategia jest jednym z głównych elementów każdego praworządnego państwa. By zapewnić sobie bezpieczeństwo w czasie zagrożeń, bądź przed ich wystąpieniem, wprowadzane zostają coraz to nowsze strategie bezpieczeństwa. Duży wkład niewątpliwie w tej dziedzinie ma rozwój techniki, który jest jednym z głównych powodów nowelizacji artykułów nawiązujących do bezpieczeństwa państwa, bądź jak w tym przypadku wspólnoty. Teraz pozwolę sobie przytoczyć pojęcie strategii według pana Balcerowicza : „Strategią nazywamy sposób postępowania w przygotowaniu i prowadzeniu danej konkretnej wojny, kampanii lub bitwy, obrany i zastosowany przez najwyższe organa władzy państwowej, naczelne dowództwo sił zbrojnych lub naczelne dowództwo danego konkretnego teatru działań wojennych. Strategia jest więc działem teorii i praktyki sztuki wojennej5.

Strategia więc jest nieodłącznym elementem prowadzenia działań wojennych, zarówno w Europie jak i na całym globie. Jednak ważną strategią dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej jest także strategia obronności, która według tego samego autora co powyżej brzmi następująco: „Strategia obronności – dziedzina strategii bezpieczeństwa obejmująca tworzenie, rozwój, przygotowanie i wykorzystanie potencjału obronnego państwa (wszelkich sił, środków i sposobów z różnych dziedzin) do przeciwdziałania zagrożeniom militarnym bezpieczeństwa narodowego.” 6.

Tak więc strategia i strategia obronności, są to dwa podstawowe pojęcia dotyczące Unii Europejskiej. Które z nich jest ważniejsze? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ zarówno obrona wspólnoty, jak i operacje wojskowe w państwach, w których dochodzi do konfliktów zbrojnych są ważnym aspektem dla bezpieczeństwa UE.

 

2. Europejska strategia bezpieczeństwa

 

Zalążkiem strategii bezpieczeństwa po powstaniu Unii Europejskiej była Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, która miała za zadanie ujednolicenie armii krajów europejskich. Miało to też duże znaczenie dla obronności Europy, dzięki powstaniu UPBiO, Unia mogła w pewnym stopniu uniezależnić się od NATO. Dokument ten stał się niejako zarzewiem do powstania kilka lat później wspólnej strategii bezpieczeństwa w Europie.

Europejska strategia bezpieczeństwa już na samym wstępie stwierdza, iż Europa jest mocarstwem liczącym się na arenie międzynarodowej. Unia Europejska stała się globalnym graczem i powinna podejmować odpowiedzialności za bezpieczeństwo na starym kontynencie, jak i dbać o dobre stosunki na całym globie. W dokumencie tym możemy również odnaleźć przyczyny powstania tejże strategii, chociaż te są oczywiste - jak przy strategiach innych państw chodzi tutaj o bezpieczeństwo. Dużą rolę przy tworzeniu ówczesnej strategii, zatwierdzonej 12 grudnia 2003 roku przez Radę Europejską, miały konflikty w Europie7. ESB miała nie tylko skupić się na wymiarze militarnym, ale także politycznym oraz gospodarczym.

Główne przyczyny powstania strategii bezpieczeństwa, które wymienił w swojej książce Jacek Barcik to:

- Przyczyny polityczne; szczególny wpływ na to miał atak terrorystyczny z 11 września 2001 roku.

- Rozwój techniki; nowa strategia miała zawrzeć plany reagowania wobec nowych zagrożeń.

- Koordynacja istniejących już sił zbrojnych wysyłanych na misję8.

 

2.1. Zagrożenia

 

1. Terroryzm jest jednym z najbardziej intensywnych zagrożeń we współczesnym świecie, przed atakiem na World Trade Center9 nie branym, aż tak pod uwagę jak obecnie w koncepcji strategii bezpieczeństwa. Akt terrorystyczny wspomniany wyżej wywołał wiele niepokojów wśród ludności oraz nietolerancji wobec obcych nacji. Europa jest siedzibą, jak i celem ataków grup eksternistycznych; zmusiło to do zawarcia w strategii bezpieczeństwa europejskiego, tej obecnie najważniejszej kwestii według mnie, jaką jest walka z terroryzmem.

2. Rozprzestrzenianie broni masowego rażenia jest również bardzo istotnym detalem budującym strategię bezpieczeństwa. Akapit ten odnosi się głównie do państw, w których występuje tzw. reżim polityczny, są one praktycznie nieobliczalne. Dotyczy to państw szczególnie Bliskiego Wschodu, gdzie występuje najwięcej ugrupowań terrorystycznych, a broń masowego rażenia może stanowić diametralne niebezpieczeństwo dla Europy.

3. Konflikty regionalne to kolejne zagrożenie któremu czoło musi stawiać Europa. Choć nie występują one tak często jak poprzednie, mogą mieć olbrzymi wpływ na bezpieczeństwo na starym kontynencie. Konflikty mogą wywołać falę następujących po nich zdarzeń takich jak: terroryzm, ekstremizm, czy wzrost produkcji broni masowego rażenia. Z takiego typu konfliktem mamy do czynienia w Gruzji, walczącej przeciwko Rosji, przeciwko której dokonywane są ataki o podłożu terrorystycznym.

4. Niewydolność państwa – tu mamy do czynienia z wyniszczaniem państwa od środka, poprzez źle prowadzone rządy, korupcję, nadużywanie władzy. Sytuacji takich, gdy dochodzi do chociaż jednego z powyższych aspektów które przytoczyłem jest bardzo wiele. Niewydolność państwa, podobnie jak konflikt regionalny, prowadzi do podobnych jak wyżej skutków, takich jak np. terroryzm, (przykładem może być tutaj Afganistan i nieudolne rządy Talibów, a za nimi idąca rzesza terrorystów).

5. Przestępczość zorganizowana jest zagrożeniem bardziej zintensyfikowane w słabszych państwach europejskich, chociaż występuje wszędzie. Jest to bardzo szczególne zagrożenie ze względu na swój charakter. Może bardzo narazić gospodarkę danego kraju, poprzez obrót nielegalnych towarów, bądź handel narkotykami na olbrzymią skalę. Walką z przestępczością zorganizowaną zajmują się jednostki wewnętrzne obrony Unii Europejskiej10.

Wszystkie te zagrożenia, jakie znajdują się w strategii bezpieczeństwa UE pozwalają nam dostrzec, z jakiego wymiaru skalą niebezpieczeństw musi borykać się współczesny świat. Często jest tak, że jedno zagrożenie powoduje powstawanie drugiego, jak w efekcie domina cały system budowany do tej pory może lec w gruzach. Przeciwdziałać ma temu wszystkiemu właśnie strategia bezpieczeństwa, oraz siły i środki podejmowane przez Unię.

 

2.2. Cele strategiczne

 

1. Przeciwdziałanie zagrożeniom – Unia Europejska prowadzi wiele działań związanych ze zwalczaniem zagrożeń wymienionych wcześniej. Począwszy od terroryzmu, gdzie zaczęto nawiązywać kontakty w tej sprawie z wieloma liczącymi się partnerami takimi jak m.in. Stany Zjednoczone, czy Rosja. Unia brała też udział w zwalczaniu konfliktów regionalnych na Bałkanach oraz innych krajach ogarniętych reżimem. Strategia bezpieczeństwa daje też możliwość aresztowania przestępców na terenach całej Europy, a dzięki współpracy z innymi krajami również na terytoriach tych krajów. Wspólne działania systemów polityczno-gospodarczych, polityczno-militarnych, kontrolowania, czy reagowania kryzysowego zapewnia Europie dobre przygotowanie w razie wystąpienia zagrożeń11.

2. Budowanie bezpieczeństwa w naszym sąsiedztwie jest kolejnym ważnym celem strategicznym Unii. Państwa będące na granicy wspólnoty, tzn. te które są najdalej wysunięte względem położenia geograficznego, powinny być państwami silnymi, nie podatnymi na bodźce zewnętrzne. „Celem Unii Europejskiej jest rozwój silniejszego społeczeństwa międzynarodowego, dobrze działających instytucji międzynarodowych oraz prawnego porządku międzynarodowego” 12.

3. Porządek międzynarodowy oparty na efektywnych stosunkach wielostronnych - jak sama nazwa wskazuje liczy się tu nie tylko efektywna, ale i efektowna współpraca między państwami. Głównie chodzi tutaj o poszanowanie prawa międzynarodowego. Dobra współpraca opiera się tutaj na wspólnych traktatach oraz podobnych systemach. Za przestrzeganie tych stosunków, oraz prawa międzynarodowego odpowiedzialne są odpowiednie instytucje. Ważna tutaj jest także współpraca z innymi organizacjami międzynarodowymi takimi jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, czy Światowa Organizacja Handlu13.

Podsumowując dany rozdział możemy dojść do wniosku, iż strategia bezpieczeństwa Unii Europejskiej jest w pełni przystosowana do współczesnych zagrożeń. Ma już ona co prawda parę lat, ale jednak jest nadal aktualna. Zostają na bieżąco dodawane do niej poprawki mające na celu zapewnienie lepszej ochrony państwom wspólnoty, ostatnia z nich miała miejsce w Brukseli, 14 lipca 2011 roku14.

 

3. Siły zbrojne i cywilne

 

Wraz z utworzeniem partnerstwa wśród krajów europejskich, oraz wspólnej strategii nie mogło także zabraknąć utworzenia zjednoczonej siły militarnej. Początkową fazę obronności miały stanowić wojska Unii Zachodnioeuropejskiej, jednak nie były one w stanie sprostać dużym wojskowym operacją, okazały się mało praktyczne i nie skuteczne. Cała ta sytuacja zmusiła Unię do rozbudowania swych sił zbrojnych, w celu poprawienia stabilności w Europie, wzmożonego reagowania kryzysowego, oraz pomocy państwom w odbudowie już po zakończeniu konfliktu. W rezultacie rozmów o konieczności zwiększenia ochrony Europy, została proklamowana w 1999 roku Europejska Strategia bezpieczeństwa i Obrony, która była introdukcją do utworzenia całej Europejskiej strategii bezpieczeństwa15.

Pokrótce postaram się teraz opisać formacje stworzone dla zapewnienia stabilności Europy. Siły zbrojne UE - Europejskie Siły Szybkiego Reagowania, są to formacje wojskowe liczące ponad 50 tysięcy żołnierzy. Zadaniem tych jednostek jest wczesne reagowanie w wypadku zaistniałych, lub przyszłych zagrożeń. Siły te dysponują wyspecjalizowanymi żołnierzami pochodzącymi z różnych krajów Europy16. Działają one w rejonach konfliktów poza granicami wspólnoty, ale w razie ataku na któregoś z członków, są gotowe do natychmiastowego kontrataku.

Dla poprawienia bezpieczeństwa w samej Unii Europejskiej, oraz zapobiegania konfliktom w państwach trzecich zostały powołane do życia siły cywilne do spraw utrzymania pokoju Unii Europejskiej. Jednostki te powstały ze względu na zapotrzebowanie w celu ułatwienia zarządzania sytuacjami kryzysowymi o charakterze lokalnym i regionalnym. Po 2003 roku, w skład nowo tworzonego międzynarodowego oddziału do spraw utrzymania pokoju miało wejść około 5 tysięcy funkcjonariuszy służb policyjnych państw członkowskich17.

Służby wojskowe, jak i cywilne, są niewątpliwie głównym aspektem obronnym Unii Europejskiej. Współpraca z siłami NATO daje wiele możliwości rozwoju i zapewnia wszystkim państwom członkowskim niebagatelne poczucie bezpieczeństwa wobec tylu zagrożeń jakich doświadczamy we współczesnym świecie.

 

4. Partnerstwo strategiczne

 

Ważnym elementem każdego ugrupowania jest współpraca. Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa podejmuje współpracę z wieloma liczącymi się państwami na scenie politycznej, którą to współpracę pozwolę sobie scharakteryzować zwięźle na przykładzie trzech najbardziej liczących się współcześnie mocarstw.

 

4.1. Rosja

 

Rosja jest jednym z najważniejszych partnerów strategicznych Unii Europejskiej. Nawiązywanie współpracy z tym krajem miało miejsce już w 1997 roku. Kraj ten ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa Europy pod względem energetycznym. Jednak nie jest to wyłącznie współpraca energetyczna choć mogłoby się tak wydawać, ponieważ ponad 25% całości wydobycia ropy naftowej trafia właśnie na obszar Europy18. Partnerstwo te, opiera się także na współpracy w dziedzinie technologii, czy nauki, a nawet na współpracy gospodarczej.

Federacja Rosyjska podjęła współpracę także w sferze bezpieczeństwa i spraw wewnętrznych, jak i bezpieczeństwa zewnętrznego. Kraj ten jest nie wątpliwie ważnym, strategicznym partnerem. Współpraca między UE, a Rosją nie jest wyłącznie dwustronna, obie strony działają wspólnie na arenie międzynarodowej. Mimo dobrej współpracy w obszarze bezpieczeństwa, nie brakuje tu również konfliktów politycznych między stronami. Jedynym mankamentem polityki Rosyjskiej wobec innych narodów, czy organizacji jest chęć pokazania swojej hegemonii, której przykładem może być jej stanowisko wobec Czeczenii19. Niewątpliwie jednak współpraca między tak potężnym mocarstwem, a stosunkowo nie dawno powstałą organizacją zjednoczonej Europy przyniesie wiele korzyści dla obu ze stron.

 

4.2. Stany Zjednoczone

 

Partnerstwo dwóch gospodarczych potęg globu istniało jeszcze na długo przed powstaniem Unii Europejskiej. Współpraca gospodarcza, jak i militarna między UE, a Stanami Zjednoczonym rozpoczęła się na dobre w roku 1995, kiedy podpisano Nowy program transatlantycki20. Stany Zjednoczone są przede wszystkim dobrą alternatywą dla Unii Europejskiej. Gdy nie powiodą się konsultacje z Rosją, to zawsze mogą zwrócić się o pomoc do Stanów i na odwrót. Podobnie jak z Federacją Rosyjską, UE współpracuje z USA na arenie międzynarodowej lecz w większym stopniu zaangażowania, chociażby uwzględniając tu współpracę wojskową, która to z tym krajem jest największa.

Stany Zjednoczone są dobrym partnerem dla Unii, kiedyś uzależnione od starego kontynentu, a później wychodzące z pomocną dłonią dla Europy – co może świadczyć o tym jak dobrze to współgranie układało się w minionej historii. I ostatnim argumentem, który zaważa nad tym, iż USA jest najlepszym partnerem jest to, w jaki sposób prowadzi politykę lokalną, oraz międzynarodową.

 

4.3. Chiny

 

Ostatnim mocarstwem, jakie pozwolę sobie wymienić, a które ważne jest dla Europy, są Chiny. Kolaboracja z owym krajem ma charakter gospodarczy. Szybko rozwijająca się gospodarka Chin zaczyna już przodować i wychodzić na najbardziej rozwijającą się gospodarkę świata. Dotychczas odizolowany kraj, stroniący od jakichkolwiek stosunków z Europą otwiera się na świat i zaczyna nawiązywać współpracę. Sytuacja innych krajów jest na tyle niebezpieczna, że Chiny praktycznie wyrastają już na największe mocarstwo naszego globu, wiele państw uzależnionych jest od Chin, w tym również Unia Europejska. Partnerstwo strategiczne z tym krajem, jak już wyżej wspomniałem, ma podłoże czysto gospodarcze.

 

Zakończenie

 

Zapewnienie bezpieczeństwa wobec współczesnych zagrożeń jest podstawowym czynnikiem, jaki powinien być zagwarantowany dla każdego pojedynczego obywatela. Zintegrowana współpraca z wieloma państwami liczącymi się na arenie międzynarodowej pozwala na ochronę własnej integralności. Unia Europejska jako wspólnota potrafi zapewnić stabilność Europie, co nie wątpliwie byłoby utrudnione w przypadku, gdyby każde państwo z osobna musiałoby sobie radzić z wyzwaniami współczesnego świata. System ten to przede wszystkim integracja, która jest niezbędna dla Europy po wielu tragicznych wydarzeniach z XX wieku.

Strategia bezpieczeństwa jest niezbędnym elementem każdego chcącego zachować zdyscyplinowanie i porządek kraju. Opracowanie planu reagowania na wszelakiego rodzaju kryzysy w trakcie ich trwania, bądź przed samym ich wystąpieniem jest nieocenionym elementem, który pozwala na zapewnienie stabilności danej spójności, jaką w tym przypadku jest UE. Ilość krajów wchodzących w skład Unii jest pewnego rodzaju wyzwaniem dla bezpieczeństwa całego systemu. Ważne jest to, aby kraje te prowadziły, jeśli nie wspólną to chociaż podobną politykę wobec innych narodów. Pozwoli to nam uniknąć niepotrzebnych konfliktów. Unia Europejska jest w stanie zapewnić nam tą jedną z głównych egzystencjalnych potrzeb człowieka jaką jest bezpieczeństwo.

 

Przypisy

 

[1]R. Zięba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 10.
[2]Ibidem, s. 42.
[3] ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
[4] J. Barcik, Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, Aspekty prawne i polityczne, Bydgoszcz-Katowice 2008, s. 75.
[5] B. Balcerowicz (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002, s.121.
[6] Ibidem, s. 122.
[7] Europejska strategia bezpieczeństwa -  Bezpieczna Europa w lepszym świecie, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2009, s. 28.
[8] J. Barcik, op. cit., s. 115.
[9] World Trade Center - kompleks siedmiu budynków w dzielnicy Lower Manhattan na Manhattanie w Nowym Jorku. 11 września 2001 został zniszczony w wyniku zamachu terrorystycznego przygotowanego przez Al-Kaidę. W skład zniszczonego kompleksu wchodziło siedem biurowców, w tym dwa wieżowce Twin Towers (WTC1 i WTC2), które miały odpowiednio 417 i 415 metrów wysokości.
[10] Europejska strategia bezpieczeństwa..., s. 30 - 32.
[11] Ibidem, s. 42.
[12] http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_strategia_bezpiecze%C5%84stwa - Europejska Strategia Bezpieczeństwa
[13] Europejska Strategia Bezpieczeństwa..., s. 33 - 38.
[14] Sprawozdanie z obrad Komitetu Regionów w sprawie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE COM(2010) 673 wersja ostateczna.
[15] R. Zięba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 106.
[16] http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejskie_Si%C5%82y_Szybkiego_Reagowania - Europejskie Siły Szybkiego Reagowania.
[17] J. Barcik, op. cit., s. 117 - 123.
[18] R. Zięba, op. cit., s. 161.
[19] Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa i europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (2008/2202 (INI))
[20] R.Zięba, op. cit., s. 112.

 

Bibliografia

 

- B. Balcerowicz (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002;
- J. Barcik, Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, Aspekty prawne i polityczne, Bydgoszcz-Katowice 2008;
- R. Zięba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007;
- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa i europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (2008/2202 (INI))
- Sprawozdanie z obrad Komitetu Regionów w sprawie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE COM(2010) 673 wersja ostateczna
- Europejska Strategia Bezpieczeństwa -  Bezpieczna Europa w lepszym świecie, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2009,
- Wikipedia.org

 

Autor: Artur Pietrzak

 
Joomla SEO by AceSEF
Operacja Overlord
niedziela, 24 października 2010
Operacja Overlord była największą operacją morsko-desantową w dziejach świata, której celem było przełamanie Wału Atlantyckiego w celu utworzenia nowego frontu w Europie. Lądowanie w Normandii w dniu 6 czerwca 1944 r. poprzedziło kilka lat przygotowań i gry wywiadów.
Więcej…
Rodzaje i źródła współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego
wtorek, 11 września 2012
Potrzeba bezpieczeństwa jest obecna od początku istnienia życia na naszej planecie i jest ważnym elementem ewolucji gatunkowej. Człowiek jako jedyna istota na naszej planecie obdarzona wolną wolą i umiejętnością modyfikowania środowiska dla swoich potrzeb od zarania dziejów zmaga się z...
Więcej…
Leopard 2 Cz.1 Historia rozwoju
wtorek, 15 listopada 2011
Leopard 2 to jeden z najbardziej znanych czołgów podstawowych III generacji zaprojektowanych na zachodzie. Jednakże jego początki a także szczegóły konstrukcji są już mniej znane. W tym artykule postaram się przybliżyć historię powstania tej konstrukcji.
Więcej…
Samuel E. Morison - Przełamanie bariery Bismarcka
piątek, 02 grudnia 2011
Polski rynek książki historycznej jest pełen pozycji opisujących zmagania wojenne w Europie, Afryce, jak i też większości regionów Pacyfiku w latach 1939-1945. Odwiedzając jakąkolwiek księgarnie internetową można znaleźć wiele książek opisujących japoński atak na Pearl Harbour,...
Więcej…

Instytut Wydawniczy Erica Rebis Almapress War Book Inne Spacery Cenega

 

SmartAge.pl - Portal ludzi ciekawych Świata

Facebook RSS

All rights reserved by Militis.pl 2008-2012