Strona Główna Bezpieczeństwo Międzynarodowe Strategia bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej

Strategia bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej


Strategia bezpieczeństwa jest dla każdego praworządnego kraju na świecie niezbędnym atrybutem, pomagającym zachować ład i porządek. Jest niejako planem jaki każdy kraj stawia sobie aby uniknąć kryzysu. Jest on pomocny oczywiście w chwili jego zaistnienia, jednak przede wszystkim ma zapobiec temu kryzysowi.

 

Z biegiem lat dzieje się ciągle ta sama historia, a mianowicie wszystkie narody świata brną do przodu, w pogoni za postępem. Uzyskując postęp technologiczny, stawiają sobie nowe cele i coraz trudniejsze zadania. Wymusza to na rządzie każdego z nich, dopasowanie potencjału swojego kraju do zmieniającego się świata. Z tego też powodu strategie bezpieczeństwa co kilka lat ewoluują.

Moim zadaniem w tej pracy, jest ujęcie strategii bezpieczeństwa kraju, który przez wiele lat utrzymywał politykę izolacjonizmu. Kraj, który dla przeciętnego człowieka może być nieznany pod względem kultury i geografii, a jego strategia bezpieczeństwa to w jego mniemaniu rzecz ściśle tajna. Chińska Republika Ludowa publikuje jednak strategie, w opracowaniach zwanych Białymi Księgami. Jestem pewien, że napisanie tego opracowania, jest niezwykłą szansą na poszerzenie horyzontów mojej wiedzy. Zdobywanie wiedzy jest rzeczą szlachetną, jak mało która czynność. Zdobywanie wiedzy o kraju, szczycącym się tak barwną kulturą, niezwykłymi pionierskimi osiągnięciami- już od zarania dziejów, to niezwykle kształcące zajęcie.

Na wstępie niniejszej pracy, uważam za istotne, zająć się tematyką pojęcia strategii bezpieczeństwa, która jest mało znana i często mylona z innymi pojęciami znajdującymi się w jej kręgu. Następnie przedstawię Chińską Republikę Ludową, pod kątem geostrategicznych i geopolitycznych aspektów jej położenia na kontynencie. Kolejna część mojej pracy, to sedno tematu- strategia bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej, czyli problematyka głębiej znana raczej tylko ekspertom zajmującym się tą tematyką zawodowo, oraz od tej pory w pewnym stopniu również mnie.

 

Pojęcie strategii, strategii bezpieczeństwa

 

Dla wielu ludzi słowo strategia jest tożsame z pojęciem taktyka, a strategia bezpieczeństwa znaczy zapewne tyle samo co plan mówiący o tym jak zapobiec wojnie i na wypadek wojny. Nie jest to błędny tok myślenia, jednak na strategię bezpieczeństwa składa się wiele czynników często nie mających związku z militariami i wojną. Nie należy mylić jej i używać zastępczo z pojęciem strategii obronności, gdyż jest to jedynie składnik powyższej strategii. Tymi słowami motywuję więc wolę napisania kilku słów, na temat pojęć z zakresu sztuki wojennej. Gwoli ścisłości, na początek przytoczę wyjaśnienie pojęcia strategii, zaczerpniętego ze Słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego.

Strategią nazywamy sposób postępowania w przygotowaniu i prowadzeniu danej konkretnej wojny, kampanii lub bitwy, obrany i zastosowany przez najwyższe organa władzy państwowej, naczelne dowództwo sił zbrojnych lub naczelne dowództwo danego konkretnego teatru działań wojennych. Strategia jest więc działem teorii i praktyki sztuki wojennej1.

Nie powinniśmy więc mylić tego pojęcia z taktyką, która zawiera zupełnie inny zespół zabiegów jakie prowadzone są już na polu walki. Kolejnym pojęciem z działu sztuki wojennej, które w tej pracy występować będzie bardzo często w kontekście Chińskiej Republiki ludowej, jest strategia bezpieczeństwa narodowego. Strategia bezpieczeństwa narodowego to dziedzina strategii narodowej, obejmująca tworzenie, przygotowanie i wykorzystanie potencjału państwa dla przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom jego bytu i rozwoju2.

Często niesłusznie pojęcie to mylone jest ze strategią obronności, która jest oczywiście ważnym składnikiem stricte militarnym, strategii bezpieczeństwa narodowego. Strategia obronnościdziedzina strategii bezpieczeństwa obejmująca tworzenie, rozwój, przygotowanie i wykorzystanie potencjału obronnego państwa (wszelkich sił, środków i sposobów z różnych dziedzin) do przeciwdziałania zagrożeniom militarnym bezpieczeństwa narodowego3.

Natomiast ściślej, tematykę zagrożeń militarnych mogących wywołać wojnę, obejmuje w swoim obszarze planowania strategia wojenna. Strategia wojenna - dziedzina strategii obronności obejmująca tworzenie, rozwój, przygotowanie i wykorzystanie potencjału wojennego państwa (wszelkich sił, środków, sposobów z różnych dziedzin) do przeciwdziałania zagrożeniom militarnym w skali wojny4.

W celu wyraźnego zrozumienia drogi mojego myślenia na temat zadanych pojęć, oraz podsumowania powyższego rozdziału, prezentuję graficzne wytłumaczenie położenia poszczególnych strategii:

 

Rys.1: Zakres pojęć strategii / Źródło: opracowanie własne.

 

Uwarunkowania geostrategiczne i geopolityczne ChRL

 

Podobno w XIII wieku, w chwili kiedy Marco Polo powrócił z Chin do Wenecji, niewielu ludzi chciało uwierzyć w fakt, że istnieje kraj bogatszy i bardziej rozwinięty niż jego własny. Już od VI wieku p.n.e. Chińczycy uważali siebie za lud szczególny, zamieszkujący Państwo Środka- w centrum wszechświata. Strategia bezpieczeństwa towarzyszyła Chińczykom od dawna. Dowodem tego niech będzie Wielki Mur Chiński ciągnący się na ponad 3460km5. Miał on za zadanie powstrzymać najazdy otaczających ten kraj „barbarzyńców”. Mur jest symbolem izolacjonizmu tego kraju, który odczuwalny był przez wieki.

Chiny są krajem zajmującym trzecie pod względem wielkości miejsce na świecie- 9.597,000 km², tak więc terytorium niezwykle rozległe i przez to trudne do obrony6. Graniczy z Afganistanem, Bhutanem, Birmą, Indiami, Kazachstanem, Kirgistanem, Koreą Północną, Laosem, Mongolią, Nepalem, Pakistanem, Rosją, Tadżykistanem, Wietnam7. Terytorium tego państwa na północy stanowią nieprzyjazne człowiekowi i potencjalnemu najeźdzcy pustynie i stepy. Charakteryzują się deficytem wody i mało żyznymi glebami nie nadającymi się do uprawy ryżu. Wschodnie Chiny dzielą się na dwa oddzielne regiony po dwu stronach pasma gór Qin Ling, biegnących na wschód ku morzu8. Idąc dalej na północ zaczynają się tereny o bardzo surowym suchym klimacie. Na południe od pasma górskiego Qin Ling zaczynają się tereny bardzo dobrze nawodnione, zielone, bogate w rzeki i jeziora, jednak większość mieszkańców Chin osiedliło się na północy kraju. Na południu u granic ujścia rzeki Jangcy znajduje się największe miasto i zarazem port Chin- Szanghaj.

Rzeźba terenu to głównie wyżyny i góry, stanowiące 75% terytorium, niewiele bo ok. 12% terytorium stanowią niziny na zachodzie- największa z nich Nizina Chińska9. Ukształtowanie terenu jest więc nie sprzyjające dla prowadzenia działań wojennych, ze względu na naturalne przeszkody terenowe. Południe kraju jest też obfite w tereny podmokłe, na których dominuje uprawa ryżu, to też działania na lądzie są mocno ograniczone.

Lesistość tego kraju jest niewielka, bo stanowi niewiele ponad 10% powierzchni. Flora występuje bardzo różnorodna, od tajgi sosnowo modrzewiowej po roślinność bardzo nieprzyjaznych i niedostępnych dżungli lasów równikowych10. Lasy równikowe już w czasie wojny służyły partyzantom za schronienie. W tamtejszych jaskiniach, przetrzymywano zestrzelonych lotników amerykańskich.

Ze względu na rozległy obszar kraju, Chiny są bardzo zróżnicowane pod względem klimatu. Dominuje klimat kontynentalny, o temperaturach skrajnych, umiarkowany lub podzwrotnikowy na południowym wschodzie i środkowym południu11.

Podstawowe produkty eksportowe Chin to: pszenica, ryż, bawełna, trzcina cukrowa, soja, juta, tytoń, herbata, drewno, ryby, ropa naftowa, gaz ziemny, ruda żelaza, węgiel kamienny12. Głównymi gałęziami drugiej największej po Stanach Zjednoczonych gospodarki na świecie jest: rolnictwo, hutnictwo żelaza i stali, przemysł cementowy i nawozów mineralnych, górnictwo, przemysł maszynowy, narzędziowy, motoryzacyjny oraz włókienniczy13.

Chińska Republika Ludowa to kraj o niezwykle barwnej kulturze. Uznawany za ateistyczny jednak posiada na swoim terytorium wyznawców islamu, hinduizmu czy chrześcijaństwa. Występują również lokalne wierzenia i religie. Język Chiński obfituje w wiele dialektów. Ludność Chińskiej Republiki Ludowej posiada 55oficjalnie uznanych mniejszości takich jak Mongołowie, Tybetańczycy, Kazachowie, Ujgurzy, ludy Zhuang, Yi, Miao. Jednak bardzo ważne w kwestii bezpieczeństwa demograficznego jest fakt, że- 93% populacji stanowią Chińczycy14.

 

Chińska Republika Ludowa / Źródło: Wikipedia

Chińska Republika Ludowa / Źródło: Wikipedia

 

Strategia bezpieczeństwa

 

Chiny mają za sobą bardzo burzliwą historię związaną z próbą zjednoczenia kraju, rozbitego w XIX wieku przez wewnętrzne spory, uzależnienie od zachodu i oczywiście wojnę z Japonią. W pierwszej połowie XX wieku kraj ten zdestabilizowany był bezustannymi walkami pomiędzy komunistami oraz nacjonalistami oraz konfliktem z Japonią. Ingerencji w terytorium Chin dokonała również Wielka Brytania, zajmując Hong Kong. W 1947 roku między komunistami, a nacjonalistami wybuchła wojna domowa, pociągając za sobą ok. 12mln ofiar, ostatecznie dając zwycięstwo komunistom pod przywództwem Mao Zedonga, który w roku 1949 ogłasza postawnie Chińskiej Republiki Ludowej15. Nie jest rzeczą trudną, dopisać dalszy scenariusz tego kraju, czyli alians ze Związkiem radzieckim i zasięganie porad w budowie socjalistycznego państwa. „Genialny” wódz rządził do 1979 roku, po śmierci oddając władzę bardziej umiarkowanym grupom pod przywództwem Deng Xiaopinga16. Okres jego rządów, to niewątpliwie powolne odradzanie się wielkiego kraju i wykorzystywanie w tym jego bez wątpienia największego kapitału, jakim są ludzie.

Obecnie zauważalna jest wielka zmiana w podejściu do interesów społeczności międzynarodowej. Jak głosi Biała Księga z 2010r: Chiny znalazły się w nowym historycznym punkcie, ich przyszłość i los nigdy nie były ściśle związane z interesami społeczności międzynarodowej. W obliczu wspólnych szans i wyzwań, Chiny podtrzymują swoje przywiązanie do nowej koncepcji bezpieczeństwa wzajemnego zaufania, wzajemnych korzyści, równości i współpracy17. Tekst brzmi oczywiście bardzo pompatycznie, jednak jest wyrazem zmian. Dotąd odizolowany kraj, otwiera się na interesy międzynarodowe i uzależnia od nich swoje i wspólne dobro całego świata w obliczu kryzysu.

 

Percepcja bezpieczeństwa ChRL

 

Chiny podobnie jak Polska i zapewne zdecydowana większość krajów na świecie, uważają, że obecnie światu nie grozi konflikt na skalę światową18. Tak więc zagrożeń upatruje się raczej w konfliktach etnicznych, konfliktach o surowce naturalne- jakie obecnie dominują na świecie i najbardziej wpływają na postrzeganie i poziom bezpieczeństwa międzynarodowego. Konflikty te są niejako pod kontrolą i siły pokoju na świecie zapobiegają ich rozwojowi na większą skalę. Mimo to Chińska Republika Ludowa kładzie nacisk na posiadanie i rozwój nowoczesnych sił zbrojnych, które uważa za nieodłączny czynnik mocarstwowości i gwarant zachowania spójności i suwerenności kraju19. Już w 1983 Minister Obrony Narodowej nałożył kilka podstawowych zadań do wykonania w celu uzyskania postępu w rozwoju sił zbrojnych:

§ przyspieszenie badań naukowych w dziedzinie wojskowości,

§ zintensyfikowanie szkolenia w zakresie nowych rodzajów uzbrojenia,

§ opanowanie taktyki i strategii pola walki

§ przeprowadzenie reformy w armii- wymiana przestarzałego uzbrojenia,

§ zwiększenie udziału Chińskiej Armii Ludowo- Wyzwoleńczej w produkcji dla sektora cywilnego w celu pozyskania środków na modernizację armii,

§ import zaawansowanych technologii, sprzętu i broni, międzynarodowa współpraca w produkcji nowoczesnego uzbrojenia20.

Delikatnym problemem dla Chin jest oczywiście kwestia Tajwanu z dwóch przyczyn- obecna sytuacja jest naruszeniem integralności terytorialnej, o którą Chińczycy tak zabiegają. Ma to swoje podłoże historyczne, kiedy ChRL uznała się sukcesorką Republiki Chińskiej21. Drugi powód to istnienie Tajwanu jako kości niezgody ze Stanami zjednoczonymi.

W kwestii zagrożeń militarnych, Białe Księgi są zgodne co do stwierdzenia, że konflikt na skalę światową nie grozi Chinom, jednak nie likwiduje tego typu zagrożeń ze scenariusza. Chiny obawiają się głównie agresji ze strony Tajwanu, który dodatkowo jest dozbrajany i wspierany przez USA22. Obawy rodzi również sytuacja na Półwyspie Koreańskim, gdzie groźba wybuchu konfliktu jest niestety realna23. Zdecydowanym zagrożeniem dla Chińczyków jest zanieczyszczenie środowiska. Problem wyrasta bezpośrednio z niesamowicie szybkiego rozwoju gospodarki- najszybszego na świecie. 75% wód rzecznych nie nadaje się do użytku domowego, 1/3 terytorium Chin dotknięta jest kwaśnymi deszczami, ziemie uprawne stepowieją, gdyby nie te problemy, dochód roczny Chin byłby większy o ok. 8-12%24.

 

Ewolucja strategii bezpieczeństwa - Białe Księgi

 

Pierwsza Białą Księga po zimnej wojnie ukazała się w 1995 roku. Jej głównym założeniem było, że w celu zachowania międzynarodowego ładu i pokoju każde państwo powinno przede wszystkim stosować się do postanowień Karty Narodów Zjednoczonych. Jest to oczywiście szlachetne twierdzenie, jednak rzeczywistość była i jest daleka od sielankowej wizji Chin. Głównymi założeniami polityki bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej było zapobieganie proliferacji broni masowego rażenia, rezygnacja z polityki siły na rzecz dialogu w stosunkach międzynarodowych oraz zwalczanie tendencji hegemonistycznych25. Nadrzędnym interesem każdego narodu, który powinien być szanowany jest oczywiście suwerenność. Chiny po zakończeniu zimnej wojny rozwijają się w atmosferze pokojowej i rozbrojeniowej, są orędownikami ograniczenia wszelkich zbrojeń i rozwiania po zimnowojennego zgiełku.

Biała Księga z 1998 roku zakładała konieczność zakończenia zimnowojennej mentalności, stworzenie nowej koncepcji bezpieczeństwa, nowego politycznego i ekonomicznego ładu w sferze bezpieczeństwa26. Podkreślić należy również to, że zmiany te miały być dokonywane w drodze dialogu na równych zasadach, wzajemnego zaufania. Chiny zaczęły kłaść naciska na bezpieczeństwo nie tylko determinowane zagrożeniami militarnymi, lecz również pozamilitarnymi. Bezpieczeństwo zaczęto traktować bardziej całościowo. Przestało ono liczyć się jako gra o sumie zerowej, czyli własne bezpieczeństwo odbywa się kosztem innych państw27. Kolejnym aspektem jest wspomniany już przeze mnie wcześniej dialog w sferze bezpieczeństwa, objawiający się aktywnym włączeniem do planów bezpieczeństwa Azji i Pacyfiku28. „Tylko rozwijając nową koncepcję bezpieczeństwa oraz ustanawiając nowy sprawiedliwy porządek międzynarodowy, można zagwarantować pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe”.

Kolejnym etapem zmian w strategii bezpieczeństwa narodowego Chińskiej Republiki Ludowej jest rok 2002 i opublikowanie kolejnej Białej Księgi. Chiny zarówno jak inne kraje na świecie pobudzone impulsem jaki wywołały ataki z 11 września 2001 roku dostosowują swoją strategię na nowe wyzwania. Nie brakuje w niej zapisów o przeciwstawianiu się terroryzmowi we wszelkich możliwych formach oraz międzynarodową współpracę w tym temacie. Jednak są w niej poruszone sprawy bardziej palące. Chodzi tu o zapis mówiący o zjednoczeniu narodu wraz z Tajwanem, oraz potępienie pomocy zbrojnej- sprzedaży broni dla tego kraju30. Co ważne, nie wyklucza się również użycia sił zbrojnych w tej kwestii31. Chiny zwracają uwagę, że Azja jest najszybciej rozwijającym się regionem, łącznie z obszarem Pacyfiku. Ponadto kładą nacisk na współzależność ekonomiczną oraz związany z tym multilateralizm32.

Celowo pominąłem publikację strategii z 2000 roku gdyż jest ona potwierdzeniem kontynuacji polityki zaprezentowanej w strategii 1998 roku. Chiny głównie podtrzymują w niej politykę pokojową, uderzenie w ramach wcześniejszego agresji na terytorium ChRL, ochrona światowego pokoju, dalsza budowa i modernizacja sił zbrojnych, ochrona suwerenności i integralności terytorialnej33.

Rok 2004 i 2006 to daty pojawienia się kolejnych publikacji Białych Ksiąg. Zauważyć można w nich pewne zmiany dotyczące poczucia własnej siły i możliwości w stosunkach międzynarodowych. Kraj ten świadomy jest, że przy pokojowych intencjach rozwija się i rośnie w siłę. Daje to możliwość wniesienia własnego wkładu z bezpieczeństwo międzynarodowe, o które dotąd tak bardzo zabiegano. Przywódcy Chin stwierdzili, że kraj powinien być traktowany jako odpowiedzialne mocarstwo34. Pojawiają się też nowe zagrożenia, co oczywiście rodzi wyzwania dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. Mowa tu o walce informacyjnej. Broni starej, jednak w erze społeczeństwa informacyjnego i przy obecnym postępie technologicznym- niesamowicie niebezpiecznej, a przy tym taniej. Założenia strategii bezpieczeństwa ChRL na lata 2004- 2006 ilustruje poniższa tabela.

 

Tabela 1: Założenia strategii bezpieczeństwa ChRL na lata 2004- 2006.

Strategia z roku 2004

Strategia z roku 2006

Promowanie zjednoczenia z Tajwanem.

Opanowanie nowych technologii, wzmocnienie sił powietrznych, morskich.

Przygotowanie do ofensywy w przypadku doświadczenia agresji.

Modernizacja sił zbrojnych, wprowadzanie nowych technologii, doskonalenie walki informacyjnej.

Obrona suwerenności państwa.

Przygotowanie sił zbrojnych do walki w konflikcie lokalnym.

Czerpanie korzyści na morzach i utrzymanie integralności terytorialnej.

Zmiany organizacyjne w strukturach wojskowych, dopasowane do sytuacji międzynarodowej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie D. Mierzejewski: Koncepcja bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej, s. 180- 181.

 

O ile w strategii z roku 2004, najbardziej jaskrawym tematem jest bolesna dla Chin niepodległość Tajwanu, to w 2006 analogicznie wyglądającym tematem jest opanowanie nowych technologii, zwłaszcza w aspekcie walki informacyjnej. Chiny, kraj dotąd bardzo defensywny, zaczyna zwracać się ku ofensywnej charakterystyce swoich działań.  Oczywiście kwestia Tajwanu jest nadal solą w oku chińskich przywódców. Jednocześnie fakt posiadania broni jądrowej i rozwój technologii nuklearnych, ChRL tłumaczy jako czynnik odstraszający dla potencjalnego agresora, jednocześnie zapewniając, że nie użyje broni masowego rażenia jako pierwsza35.

Współcześnie zdecydowanie uprawiana jest polityka dialogu. Najnowsze wydanie Białej Księgi z 2010 roku kładzie nacisk na regionalną współpracę odnośnie bezpieczeństwa. Jednak czynników, które mogą działać destabilizująco na ten kraj upatruje się zarówno
w aspekcie regionalnym jak i globalnym. Przykładowe z nich to:

§ hegemonizm i polityka siły jako główne zagrożenie dla pokoju globalnego,

§ zimnowojenna mentalność powodująca rozszerzanie aliansów i sojuszów wojskowych,

§ interwencje zbrojne państw o przewadze militarnej jako zagrożenie w regionach,

§ nieprawidłowy porządek ekonomiczny na świecie, krzywdzący kraje rozwijające się,

§ konflikty lokalne, niskiej intensywności wywołane czynnikami etnicznymi, sporami terytorialnymi, religijnymi,

§ terroryzm, proliferacja broni, przestępczość, zagrożenia ekologiczne, fale migracji, przemyt, handel narkotykami36.

Chińska Republika Ludowa odczuwa również zagrożenie wewnętrznej destabilizacji tego kraju. Na uwadze powinniśmy mieć fakt zróżnicowania w poziomie życia społeczeństwa. Chiny odczuwają również coraz większy nacisk ze strony organizacji międzynarodowych, zwłaszcza w aspekcie przestrzegania praw człowieka37. Dla potwierdzenia, wystarczy przypomnieć represje dotykające Tybet, a o których zrobiło się głośno podczas odbywającej się w 2008 roku Olimpiady w Pekinie.

Chińska Armia Ludowo- Wyzwoleńcza została szczodrze dofinansowana. W strategii przewidziano na nią ponad 12% wzrost wydatków38. Biała Księga Obrony Narodowej 2010 jest pełna pokojowych frazesów odnośnie współpracy międzynarodowej na rzecz pokoju, widocznym postępie we wspólnej walce z kryzysem globalnym. Jednak rażący jest fakt, że Chińskie wojska nadal obecne są w Cieśninie Tajwańskiej, a Stany Zjednoczone dozbrajają państwo na wyspie w rakiety Patriot i śmigłowce Black Hawk39. W tym kontekście Chiny również tłumaczą zwiększenie nakładów na wojsko, snują również obawy przed Tybetem i terrorystami.

W kwestii bezpieczeństwa podtrzymywany jest również cel z 2006 roku- rozwój technologii i szkolenie personelu w dziedzinie walki informacyjnej40. Chiny wyraźnie odczuwają zagrożenie płynące z sieci i w tej dziedzinie Chińczycy są wysoce zaawansowani. Republika Chin czerpie środki na modernizację swoich sił zbrojnych, głównie z potężnego rozwoju gospodarczego41. Biała księga Obrony Narodowej z 2010 roku pokazuje, że ChRL jest krajem, który pod pokojowymi hasłami i deklaracjami, dąży do wybudowania najpotężniejszego mocarstwa świata.

 

Siły zbrojne

 

Podział sił zbrojnych Chińskiej Republiki Ludowej jest bardzo łatwy do schematycznego wyobrażenia. Mianowicie dzielą się one na Chińską Armię Ludowo- Wyzwoleńczą oraz Uzbrojonych Sił Policyjnych i milicji42. ChALW dzieli się na: siły lądowe, marynarkę wojenną łącznie z piechotą morską i lotnictwem morskim, siły powietrzne, II Korpus Artylerii43. Liczebność sił lądowych szacuje się na 1,6mln. żołnierzy, Uzbrojone Siły Policyjne 600tys., Milicja 3mln., rezerwa 800tys.44. Marynarka wojenna posiada w swojej flocie około 400 jednostek w tym niszczyciele, fregaty, fregaty pościgowe, okręty podwodne, 10tys. marynarzy, do 500 statków powietrznych lotnictwa morskiego, 26tys. lotników45.

Lotnictwo na swoim wyposażeniu posiada ponad 2tys. statków powietrznych w tym ponad połowę tej liczby stanowią myśliwce46. Oczywiście w skład lotnictwa wchodzi obrona przeciwlotnicza. Lotnictwo charakteryzuje się głęboko zaczerpniętą myślą techniczną z ZSRR i współcześnie Federacji Rosyjskiej. Chińczycy kupują duże ilości dobrego i relatywnie taniego sprzętu z Rosji. Kupują też technologię na licencyjną produkcję myśliwców. Federacja Rosyjska nie sprzedaje swojej najnowszej myśli technicznej z oczywistych powodów. Przykładem bliskiej współpracy jest Shenyang J-15 czyli konstrukcja rodziny Suchoja, w tym przypadku kopia myśliwca pokładowego Su-3347. Chiny zakupiły od Rosji myśliwiec Su- 27 i jego wersje rozwojowe, jest to bardzo dobra alternatywa dla drogiego sprzętu zachodniego. ChALW cierpi obecnie na brak lotniskowców. Jak przytoczył w wywiadzie dla jednej z Chińskich gazet, generał Lao Yuan: „Spośród pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ jedynie Chiny nie mają lotniskowca. Lotniskowiec jest symbolem siły dużego narodu … To są powody dla Chin aby przyśpieszyć budowę lotniskowców”. Siły zbrojne są sukcesywnie rozwijane, przy czym kładzie się duży nacisk na ich modernizację oraz nowoczesność. Ostatnia wersja strategii bezpieczeństwa narodowego ChRL zakłada zwiększenie nakładów na ten cel.

 

Żołnierze armii chińskiej w szyku paradnym / Źródło: Wikipedia

Żołnierze armii chińskiej w szyku paradnym / Źródło: Wikipedia

 

Zakończenie

 

Strategia bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej to od lat kształtowana wydarzeniami na świecie i w kraju treść, vademecum na utrzymanie pokoju na terytorium Chin, w najbliższym sąsiedztwie tego kraju oraz poprzez międzynarodowy dialog- na świecie. Lektura literatury przedmiotu oraz jej analiza, pozwalają mi stwierdzić, że strategia bezpieczeństwa narodowego Chińskiej Republiki Ludowej to przez lata znakomicie tworzony przepis na powstanie drugiego, po Stanach Zjednoczonych mocarstwa. Prowadzi to również do powstania nowego- starego, dwubiegunowego ładu na świecie. Czytając poszczególne wydania Białych Ksiąg, oraz literatury opracowanej w jej oparciu, postarałem się w ogromnym skrócie przybliżyć problematykę tematu mojego opracowania. Stworzenie spójnej i chronologicznej pracy, o tematyce tak rozbudowanej, a do tego dotyczącej kraju tak kontrastowego i bogatego w historię jest zadaniem skomplikowanym. Na zakończenie nie pozostaje mi nic więcej, jak żywić głęboką nadzieję, że poszerzy ona horyzonty każdego jej czytelnika.

 

Przypisy

 

[1] B. Balcerowicz (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002, s. 121.
[2] Ibidem, s. 122.
[3] Ibidem, s. 122.
[4] Ibidem, s. 124.
[5] E. Wierzbicka (red.), Przewodnik Po Świecie Ilustrowana encyklopedia geograficzna, Warszawa 1998, s. 136.
[6] Ibidem, s. 146.
[7] http://www.worldmapfinder.com/Pl/Asia/China/ [dostęp 21.05.2011].
[8] E. Wierzbicka (red.), Przewodnik Po Świecie Ilustrowana encyklopedia geograficzna, op. cit., s. 136.
[9] Ibidem, s. 146.
[10] Ibidem, s. 137.
[11] D. Leffman, L. Simon: Chiny Podróże z pasją, Warszawa 2010, s. 211.
[12] E. Wierzbicka (red.): Przewodnik Po Świecie Ilustrowana encyklopedia geograficzna, op. cit., s. 146.
[13] J. Kubicka, Rozwój gospodarczy Chin w dobie globalizacji, Katowice 2010, s. 93.
[14] E. Wierzbicka (red.), Przewodnik Po Świecie Ilustrowana encyklopedia geograficzna, op. cit., s. 136.
[15] Ibidem, s. 137.
[16] Ibidem, s. 138.
[17] http://www.gov.cn/english/official/2011-03/31/content_1835499_2.htm, [dostęp 21.05.2011].
[18] A. Ciupiński, K. Malak, Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, Warszawa 2004, s. 288.
[19] Ibidem, s. 289.
[20] D. Mierzejewski, Koncepcja bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba, Warszawa 2008, s. 168-169.
[21] E. Haliżak,: Polityka i strategia Chin w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa, Warszawa 2007, s. 81.
[22] Ibidem, s. 85.
[23] Ibidem.
[24] Ibidem, s. 115.
[25] D. Mierzejewski, Koncepcja bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej, op. cit., s. 175.
[26] E. Haliżak, Polityka i strategia Chin w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa, op.cit., s. 72.
[27] Ibidem, s. 74.
[28] Ibidem.
[29] http://english.chinamil.com.cn/special/book/c1998/index.htm, [ dostęp 21.05.2011].
[30] D. Mierzejewski, Koncepcja bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej, op. cit., s. 178.
[31] Ibidem.
[32] E. Haliżak, Polityka i strategia Chin w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa, op. cit., s. 75.
[33] D. Mierzejewski, Koncepcja bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej, op. cit., s. 177.
[34] E. Haliżak, Polityka i strategia Chin w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa, op. cit., s. 75.
[35] Ibidem, s.77.
[36] A. Ciupiński, K. Malak, Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, op. cit., s. 289- 290.
[37] Ibidem, s. 290.
[38] http://www.polska-azja.pl/2011/05/05/p-behrendt-biala-ksiega-chiny-inwestuja-w-armie/, [dostęp 21.05.2011].
[39] http://stosunki.pl/?q=content/nowy-raport-pentagonu-o-polityce-obronnej-chin, [dostęp 21.05.2011].
[40] Ibidem.
[41] A. Ciupiński, K. Malak, Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, op. cit., s. 297.
[42] Ibidem.
[43] Ibidem.
[44] http://www.sinodefence.com/army/default.asp, [dostęp 21.05.2011].
[45] Ibidem.
[46] Ibidem.
[47] Ł. Pacholski: Chińskie myśliwce odrzutowe, [w:] Lotnictwo nr 10/2010, s. 68.
[48] http://www.polska-azja.pl/2011/05/05/p-behrendt-biala-ksiega-chiny-inwestuja-w-armie/

 

Bibliografia

 

Monografie:

- B. Balcerowicz (red.): Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002.
- A. Ciupiński, K. Malak: Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, Warszawa 2004.
- E. Haliżak: Polityka i strategia Chin w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa, Warszawa 2007.
- J. Kubicka: Rozwój gospodarczy Chin w dobie globalizacji, Katowice 2010.
- D. Leffman, L. Simon: Chiny Podróże z pasją, Warszawa 2010.
- D. Mierzejewski: Koncepcja bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba, Warszawa 2008.
- E. Wierzbicka (red.): Przewodnik Po Świecie Ilustrowana encyklopedia geograficzna, Warszawa 1998.

 

Artykuły w czasopismach:

- Ł. Pacholski: Chińskie myśliwce odrzutowe, [w:] Lotnictwo nr 10/2010.

 

Strony internetowe:

- http://www.worldmapfinder.com/Pl/Asia/China
- http://www.gov.cn/english/official/2011-03/31/content_1835499_2.htm
- http://english.chinamil.com.cn/special/book/c1998/index.htm
- http://www.polska-azja.pl/2011/05/05/p-behrendt-biala-ksiega-chiny-inwestuja-w-armie
- http://stosunki.pl/?q=content/nowy-raport-pentagonu-o-polityce-obronnej-chin, [dostęp 21.05.2011].
- http://www.sinodefence.com/army/default.asp

 

Autor: Wojciech Jędrych

 

Inne wpisy tego autora

Joomla SEO by AceSEF
Strategia bezpieczeństwa Unii Europejskiej
środa, 20 czerwca 2012
Celem stworzenia Unii Europejskiej było zapewnienie dobrobytu i pokoju na starym kontynencie. Po latach wojen skłócona Europa potrzebowała wspólnej polityki by się pojednać. Pierwszym krokiem w tym kierunku były plany stworzenia w powojennej Europie w latach 50. XX wieku Europejskiej...
Więcej…
Polska Szkoła Snajperów
niedziela, 24 października 2010
W początkach roku 2008 w mediach aż huczało. Pojawiły się bowiem informacje o utworzeniu polskiej szkoły snajperów. Pewnych i konkretnych informacji było jak na lekarstwo. Wiadomo było jedynie, że ma powstać w Międzyrzeczu przy 17 Brygadzie Zmechanizowanej. Minęło już pół roku....
Więcej…
Leopard 2 Cz.1 Historia rozwoju
wtorek, 15 listopada 2011
Leopard 2 to jeden z najbardziej znanych czołgów podstawowych III generacji zaprojektowanych na zachodzie. Jednakże jego początki a także szczegóły konstrukcji są już mniej znane. W tym artykule postaram się przybliżyć historię powstania tej konstrukcji.
Więcej…
A. Nagorski - Hitlerland
czwartek, 10 stycznia 2013
Jaki był obraz Berlina lat dwudziestych, trzydziestych i początku czterdziestych XX wieku? Historiografia zna dziesiątki przekładów i opisów życia politycznego, kulturalnego tamtych czasów.  Nieliczne są jednak portrety Niemiec widzianych oczami Amerykanów, którzy mieszkali i...
Więcej…

Instytut Wydawniczy Erica Rebis Almapress War Book Inne Spacery Cenega

 

SmartAge.pl - Portal ludzi ciekawych Świata

Facebook RSS

All rights reserved by Militis.pl 2008-2012